NoPSA Statutes

NoPSA

Nordic Political Science Association


STATUTTER for NORDISK FORBUND FOR STATSKUNDSKAB 


1

Nordisk Forbund for Statskundskab (Nordic Political Science Association) er en sammenslutning af

følgende nationale foreninger:

Dansk Selskab for Statskundskab

Félag stjórnmálafrædinga – Icelandic Political Science Association

Norsk Statsvitenskapelig Forening

Statsvetenskapliga förbundet

Valtiotieteellinen Yhdistys ry – Statsvetenskapliga Föreningen rf

Andre internordiske statsvidenskabelige organisationer kan optages som associerede medlemmer. Optagelse som associeret medlem kræver enstemmighed i styret.


2

Forbundets formål er at fremme statsvidenskab som disciplin i de nordiske lande og at fremme fagligt samarbejde mellem statstvidenskabelige fagmiljøer i Norden. For at varetage sit formål skal forbundet:

a) Forestå udgivelse av fælles publikationer, herunder Scandinavian Political Studies;

b) Organisere fælles nordiske konferenser, arbejdsmøder;

c) Fremme etablering af fælles projektgrupper, og herved specielt fremme komparativ forskning om nordisk politik;

d) Koordinere nordisk samarbejde inden for internationale faglige organisationer, herunder specielt International Political Science Association (IPSA) og European Consortium for Political Research (ECPR)


3

Forbundets styre består af:

a) to medlemmer valgt af hver af foreningerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Styremedlemmerne vælges for den periode foreningerne selv bestemmer, dog minimum ét år.

Associerede medlemmer indgår i styret med observatørstatus


4

Styret vælger blandt sine medlemmer en formand (ordførende) og vælger dertil en sekretær.

Formanden vælges for en periode på tre år og kan ikke genvælges for den efterfølgende periode. Valget sker på styrets møde i tilknytning til de nordiske statskundskabskongresser.

Sekretæren vælges for samme periode som formanden.

Såfremt styret vurderer, at særlige omstændigheder forhindrer afholdelsen af den nordiske statskundskabskongres inden for tre år, kan formandens valgperiode midlertidigt blive forlænget, indtil kongressen finder sted. En sådan beslutning kræver tilslutning fra de fem nationale foreningers styrer. Den nyvalgte formands valgperiode afkortes tilsvarende, såfremt styret efterfølgende beslutter at afholde den næste kongres tre år efter, at den udsatte kongres oprindeligt skulle have fundet sted.

Styret kan oprette særskilte udvalg og vælge medlemmerne af sådanne eventuelle udvalg.


5

Styret vælger en redaktør (er) for Scandinavian Political Studies. Valget sker for en periode på tre år.

Med mindre styret beslutter andet, udgør forbundets styre The Editorial Board for Scandinavian Political Studies. Styret udnævner medlemmer af tidsskriftets Advisory Committee efter forslag fra redaktøren(e).


6

Styret er ansvarligt for forbundets finanser. Regnskaberne revideres af revisor (erne) i den nationale forening, som har formandskabet. Revideret regnskab fremlægges for styret og de nationale foreninger ved udløbet af hver treårsperiode.


7

Disse statutter træder i kraft den dato, de er ratificeret af alle de fem nationale foreningers styrer.

Ændringer i statutterne kan vedtages af forbundets styre med tilslutning fra mindst 7 af styrets medlemmer. Ændringer (ne) træder i kraft, medmindre én eller flere af de nationale foreninger afgiver skriftlig indsigelse inden tre måneder efter, at foreningerne skriftligt er gjort bekendt med styrets vedtagelse. Forslag til ændringer skal gøres kendt for de nationale foreninger mindst en måned før det styremøde, hvor forslaget skal op til styrebehandling.


8

Forbundet kan opløses, dersom styret med tilslutning fra mindst 7 medlemmer går ind for dette, og samtlige nationale foreninger derefter skriftligt godkender styrets vedtagelse.

Ved en eventuel opløsning beslutter styret, hvordan forbundets midler skal anvendes.


Ratificeret

Dansk Selskab for Statskundskab

Félag stjórnmálafrædinga – Icelandic Political Science Association

Norsk Statsvitenskapelig Forening

Statsvetenskapliga förbundet

Valtiotieteellinen Yhdistys ry – Statsvetenskapliga Föreningen rf


Link to pdf